NATJEČAJ za radno mjesto: SPREMAČICA – m/ž

GRAD IVANEC

DJEČJI VRTIĆ IVANČICE

Klasa: 112-06/21-01/01

Urbroj: 2186/012-07-03-21-01

Ivanec, 26.3.2021. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta  i Odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić Ivančice  Ivanec objavljuje

NATJEČAJ za radno mjesto:  spremačica

 

 -1 izvršitelj (m/ž) – na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u vrtića u Ivancu – zamjena za bolovanje -od 26.3.2021. godine do povratka odsutne radnice s bolovanja.

UVJETI:  NKV, SSS-3 g., SSS-4 g. – sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati su dužni priložiti:

– prijavu na natječaj – vlastoručno potpisanu

– životopis

– domovnicu

– dokaz o stečenoj školskoj spremi

– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko  osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za  neko djelo iz članka članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

(NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni  postupak za neko od djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu  izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti (za poslove kuharice-spremaćice)

 

Dokumentacija se može dostaviti u neovjerenoj preslici a kandidat koji bude izabran treba donijeti dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Ivančice Ivanec, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, s naznakom „Za natječaj“, u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042 782-328 ili elektroničkom poštom na mail: info@vrtic-ivancice.hr

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Hermina Jelić

Scroll to Top