NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU

Temeljem odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Ivančice Ivanec za pedagošku 2022./2023. godinu, Dječji vrtić Ivančice Ivanec (u nastavku teksta: Vrtić) objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC

ZA PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Vrtić će primati zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja od 7.4.2022. do 15.4.2022. godine preko sustava e-Građani (e-upisi) putem linka: https://vrtici.e-upisi.hr/

Prijaviti se u sustav možete korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792)

Prije upisa molimo Vas da provjerite podatke koji su od značaja za upis (da u sustavu e-Građani vidite djecu, da Vam je prijavljena ispravna adresa i slično).

     1. VRSTE PROGRAMA

1. redoviti 10-satni program u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama u objektima Vrtića:

Centralni objekt – Akademika Ladislava Šabana 19, Ivanec

Područni objekt – Varaždinska 14, Radovan

II. KRITERIJI ZA UPIS

Kriteriji za upis djeteta bit će vidljivi u aplikaciji za upise. Roditelji su dužni označiti koje kriterije zadovoljavaju te priložiti potrebnu dokumentaciju.

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Roditelj djeteta dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Vrtić priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

– za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu žrtve ili Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;

– za dijete s teškoćama u razvoju – Rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog Zavoda za vještačenje, medicinsku dokumentaciju;

– za dijete zaposlenih roditelja – originalna potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja;

– za dijete samohranog roditelja – smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku roditelja ili odluka suda da roditelji nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi;

– za dijete u udomiteljskim obiteljima – Rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb;

– za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih;

– za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih.

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim brojem bodova. Ako više djece ostvari jednaki broj bodova, prednost pri upisu ima starije dijete i dijete koje je prethodno upisano na listu čekanja Vrtića.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za provedbu upisa odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju zaprimljenih prijava.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Vrtića 2. svibnja 2022.

Dijete koje po natječaju, a temeljem bodovnog kriterija nije upisano u Vrtić vodi se na listi čekanja te će temeljem dobivenih bodova ostvariti pravo upisa tijekom godine ukoliko se oslobodi mjesto u odgojnoj skupini ili se proširi kapacitet Vrtića.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti prigovor Povjerenstvu za provedbu upisa u roku od osam (8) dana od dana objave liste reda prvenstva.

Odluku o prigovoru donosi Povjerenstvo u roku od pet (5) dana od dana primitka prigovora.

V. NAPOMENE

1. Uz natječaj će biti objavljene i upute za roditelje o upisu i lakše snalaženje: Upisi u dječje vrtiće – Upute za korištenje sustava.

2. Molimo roditelje koji nisu u sustavu e-Građani da si na vrijeme pribave jednu od 27 vjerodajnica za prijavu u sustav. U slučaju određenih poteškoća, obratite se Vrtiću.

Trajanje natječaja je od 1.4.2022. do 15.4.2022.

Ravnateljica:

Milena Golubić

Tekst natječaja u PDF-u preuzmite ovdje.

Scroll to Top