NATJEČAJ za stručno osposobljavanja računovođe

N  A  T  J  E  Č  A  J

za stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

u Dječjem vrtiću, za radno mjesto:

RAČUNOVOĐA – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme  12 mjeseci

UVJETI: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera (VSS -diplomirani ekonomist, magistar ekonomije ili VŠS – stručni prvostupnik, ekonomist)

Kandidati su dužni priložiti:

– prijavu

– životopis

– domovnicu

– dokaz o stručnoj spremi

– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko  osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrda zavoda za zapošljavanje da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana i da nezaposlena osoba nema više od 12  mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala

– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju    (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne prekršajni postupak za neko od djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti (za poslove računovođe)

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili u preslici. Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a i vrtića (www http://vrtic-ivancice.hr) i traje 8 dana od dana objave.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042 782-328 ili elektroničkom poštom na mail: info@vrtic-ivancice.hr

Preuzmite natječaj u PDF-u klikom na poveznicu NATJEČAJ.

Ravnateljica:

Suzana Divjak

Scroll to Top