Dječji vrtić Ivančice

Natječaj za stručno osposobljavanje – RAČUNOVOĐE

Na temelju članka 59. Zakona o radu, članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 13.9.2017. godine donijelo je pod točkom 7. dnevnog reda ODLUKU o objavi:

Natječaj za stručno osposobljavanje računovođe

bez zasnivanja radnog odnosa

u Dječjem vrtiću Ivančice, za radno mjesto:

RAČUNOVOĐA – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme  12 mjeseci

UVJETI: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera (VSS -diplomirani ekonomist, magistar ekonomije ili VŠS – stručni prvostupnik, ekonomist)
Kandidati su dužni priložiti:
– prijavu
– životopis
– domovnicu
– dokaz o stručnoj spremi
– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko
osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
sukladno članku 25. stavku Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju
(ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
– zdravstvena sposobnost
– potvrda zavoda za zapošljavanje da je osoba prijavljena u evidenciju
nezaposlenih najmanje 30 dana i da nezaposlena osoba nema više od 12
mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala
Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili u preslici . Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a i na mređnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (http://vrtic-ivancice.hr) i traje 8 dana od dana objave.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042 782-328 ili elektroničkom poštom na mail:
prijava.natjecaj@vrtic-ivancice.hr
Predsjednik Upravnog vijeća:
Hermina Jelić, v.r.

Scroll to Top