Natječaj za ravnatelja dječjeg vrtića

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec

Preuzmite natječaj za ravnatelja u PDF formatu.

Na temelju članka 40. i 41 Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 ), čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, i odluke Upravnog vijeća od  30. siječnja 2018.g., Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec raspisuje N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:

 • koja ispunjava uvijete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću
 • ima najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge u izvorniku odnosno ovjerenoj preslici kako slijedi:

 • dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu (ovjerena preslika)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97., 4/98.)
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl.25.  stavak 2.) ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (Čl. 25. stavak 4.) ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 • domovnicu ( izvornik ili ovjerena preslika )
 • životopis s opisom  dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kao i izvornike traženih isprava izabrani kandidat je dužan dostaviti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

Ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Natječaj će se objaviti i na oglasnoj ploči HZZ-a te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (http://vrtic-ivancice.hr ) i u javnom glasilu a traje 8 dana od dana objave.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, s naznakom „Za natječaj – ravnatelj“.

Upiti vezani za natječaj mogu se dobiti na telefon: 042/782-328 ili elektroničkom poštom na mail: info@vrtic-ivancice.hr

Ravnateljica:

Suzana Divjak

Scroll to Top