Dječji vrtić Ivančice

Natječaj za radno mjesto – tajnik

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) i odluke Upravnog vijeća od 21.10.2015.godine, Dječji vrtić „IvančiceIvanec objavljuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

za radno mjesto: TAJNIK -1 izvršitelj (m/z) na pola radnog vremena (4 sata dnevno),

početak rada 23.11.2015.godine, uz probni rok od 3 mjeseca.

Uvjeti:
završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera (diplomirani pravnik, magistar prava -VSS, upravni pravnik-VŠS) i najmanje 1 godina radnog iskustva.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
životopis, presliku domovnice, presliku diplome, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO i potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata će se predočiti originalni dokumenti.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Ivančice“, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, sa naznakom „Za natječaj“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu mu se dostavlja pisana obavijest. Prije izbora poslodavac može odabrati kandidate koje će pozvati na razgovor, a konačnu odluku o izboru donijet će Upravno vijeće.

Klasa: 112-06/15-01/01
Urbroj: 2186/012-07-15-1
Ivanec, 21.10.2015. godine

Ravnateljica:
Suzana Divjak

Scroll to Top