Natječaj za radno mjesto: spremačica-pomoćna radnica u kuhinji

Natječaj za radnomjesto: spremačica – pomoćna radnica u kuhinji

– 1 izvršitelj (m/ž) – na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u vrtiću u Ivancu, od 1.1.2019. godine.

UVJETI:  SSS, KV ili NKV radnica – sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

 

Kandidati su dužni priložiti:

– prijavu na natječaj – vlastoručno potpisanu

– životopis

– domovnicu

– dokaz o stečenoj školskoj spremi

– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od djela iz članka 25. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti -za poslove spremaćice-pomoćne radnice u kuhinji

 

Dokumentacija se može dostaviti u neovjerenoj preslici a kandidat koji bude izabran treba donijeti dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju  svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Vrtića.

Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Vrtića, web stranci Vrtića, te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, s naznakom „Za natječaj – spremačica“, u roku 8 dana od dana objave natječaja.

 

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042 782-328 ili elektroničkom poštom na mail:

info@vrtic-ivancice.hr

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Hermina Jelić

 

Puni tekst i uvjete natječaja možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Natječaj za radno mjesto: spremačica-pomoćna radnica u kuhinji

Scroll to Top