NATJEČAJ za radno mjesto: odgojitelj – m/ž:

GRAD IVANEC

DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“  I V A N E C

Klasa: 112-06/18-01/01

Urbroj: 2186/012-07-18-06

Ivanec, 15.10.2018. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta  i Odluke Upravnog vijeća od 12.10.2018.g.  Dječji vrtić „Ivančice“  Ivanec objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto:  odgojitelj – m/ž:

-1 izvršitelj – na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u 10-satnom programu vrtića u Ivancu, zamjena za bolovanje -od 29.10.2018. godine do povratka odsutne radanice s bolovanja.

UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati su dužni priložiti:

– prijavu na natječaj – vlastoručno potpisanu

– životopis

– domovnicu

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diplomu

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

(NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti (za poslove odgojitelja)

Dokumentacija se može dostaviti u neovjerenoj preslici a kandidat koji bude izabran treba donijeti dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, s naznakom „Za natječaj – odgojitelj/ica“, u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042 782-328 ili elektroničkom poštom na mail:

info@vrtic-ivancice.hr

Ravnatelj:

Milena Golubić

Scroll to Top