NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – ODGOJITELJ/-ICA

Grad Ivanec

Dječji vrtić Ivančice

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2186-12-4-01-22-01

Ivanec, 15.03.2022.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec (KLASA: 003-05/21-01/01, URBROJ: 2186/012-07-04-21-02/03 od 30.09.2021. – pročišćeni tekst) te Odluke Upravnog vijeća (KLASA: 601-04/22-01/01, URBROJ: 2186-12-4-04-22-10/05 od 14.03.2022. godine), Dječji vrtić Ivančice Ivanec objavljuje

N A T J E Č A J

– za obavljanje poslova radnog mjesta –

ODGOJITELJ/-ICA – m/ž: 1 izvršitelj/-ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (8 sati dnevno, 40 sati tjedno) do 31.08.2022. godine, za rad u redovnom programu u vrtiću u Ivancu.

UVJETI:

– sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97):

– VSS, završen sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja predškolske djece – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djece,

– VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece – stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno završeni studij za odgojitelja predškolske djece kojim je stečena VŠS u skladu s ranijim propisima – odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja.

Kandidati su dužni priložiti:

– prijavu na natječaj – vlastoručno potpisanu,

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice ili putovnice, elektronički zapis iz Knjige državljana ili drugi odgovarajući dokaz o hrvatskom državljanstvu),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),

– dokaz (svjedodžbu) o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita (kandidati koji sukladno članku 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97 i 4/98) nemaju obvezu polaganja stručnog ispita),

– dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz kataloga kaznenih djela navedenog u članku 25. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neki od prekršaja navedenih u članku 25. stavku 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja,

– potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja,

– potvrdu liječnika opće medicine o zdravstvenoj sposobnosti, ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja (napomena: po izboru, izabrani kandidat/kinja biti će dužan/a pribaviti i dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti medicine rada za poslove odgojitelja/-ice).

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat/kandidatkinja dužan je izvornike ili ovjerene preslike dostaviti po donošenju odluke o izboru.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidat/kandidatkinja daju svoju privolu da Dječji vrtić Ivančice Ivanec može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka i odabira kandidata za zapošljavanje, sve sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Službeni list Europske unije broj L119) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) te da se njihovo ime i prezime, ukoliko budu odabrani za zaposlenje, objavi na oglasnoj ploči Vrtića, kao i da se o ishodu natječaja obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kandidatkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/e se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), a koji/a u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan/na je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na sljedećem linku –

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka i sl.).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka i sl.).

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (https://vrtic-ivancice.hr) i traje 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja, osobno u zatvorenoj omotnici ili poštom na adresu: Dječji vrtić Ivančice Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, s naznakom „Za natječaj – odgojitelj/-ica“.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042/782-328 ili elektroničkom poštom na mail: info@vrtic-ivancice.hr.

Ravnateljica:

Milena Golubić

Preuzmite tekst natječaja u PDF obliku.

Scroll to Top