Dječji vrtić Ivančice

N A T J E Č A J za radno mjesto: DEFEKTOLOG

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“  Ivanec, Upravno vijeće objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto:  DEFEKTOLOG, m/ž:

1 izvršitelj – na određeno vrijeme od 6 mjeseci, s punim radnim vremenom od 1.10.2017.g. do 31.3.2018.g. s mogućnošću produljenja radnog odnosa za još 3 mjeseca –do 30.6.2018.g.
– rad u vrtiću u Ivancu.

UVJETI: VSS  – profesor defektologije, diplomirani defektolog odnosno magistar defektologije, edukacijski rehabilitator – bez obzira na smjer

– sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Kandidati su dužni priložiti:

– prijavu (potpisanu) na natječaj
– životopis
– domovnicu
– diplomu
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
–  potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
–  potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
–  zdravstvena sposobnost

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili u preslici . Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a i na mređnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (http://vrtic-ivancice.hr) i traje 8 dana od dana objave.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec.
Upiti vezani za natječaj na telefon: 042 782-328 ili elektroničkom poštom na mail:
prijava.natjecaj@vrtic-ivancice.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Hermina Jelić, v.r.

Scroll to Top