Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje za radno mjesto računovođa

[vc_row][vc_column][vc_column_text]NATJEČAJ za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Za radno mjesto: računovođa/računovotkinja1 izvršitelj/izvršiteljica,

– stručno osposbljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Uvjete natječaja možete preuzeti i u PDF formatu na sljedećem linku: NATJEČAJ za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto: računovođa/računovotkinja

Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera (diplomirani ekonomist/diplomirana ekonomistica, magistar/magistra ekonomije, stručni prvostupnik/stručna prvostupnica ekonomske struke)

Opis posla: praćenje propisa i sudjelovanje u otvaranju početnih stanja u knjigovodstvu, sudjelovanje u pripremi i obračunu plaće i drugih primanja zaposlenika, sudjelovanje u vođenju blagajničkog poslovanja, materijalnog knjigovodstva, sastavljanju izlaznih računa, praćenje propisa s područja računovodstva, sudjelovanje u izradi završnog računa vrtića…

Pored navedenog, kandidat/kandidatkinja mora biti prijavljen/prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba 30 dana i ne smije imati više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se školovao/školovala.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu, kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
– potvrda o radnom stažu od HZMO-a
– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 10/07. i 94/13.) ne starije od 6 mjeseci
– potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi prekršajni postupak za neko od djela iz članka 25. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) ne starije od 6 mjeseci
– potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu/kandidatkinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07 i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – za poslove računovođe/računovotkinje

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, s naznakom „Za natječaj – stručno osposobljavanje“ u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042 782-328 ili elektroničkom poštom na mail: info@vrtic-ivancice.hr

Odabrani kandidat/odabrana kandidatkinja započeti će sa stručnim osposobljavanjem nakon odobrenog zahtjeva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja.

Troškove prijevoza za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa snosi poslodavac.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kandidatkinje daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata/kandidatkinje za stručno osposobljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec.

Kandidat/kandidatkinja prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran/odabrana za stručno osposobljavanje, objavi na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića, te da se o istom obavijeste svi kandidati/kandidatkinje prijavljeni/prijavljene na natječaj.

Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja, kandidati/kandidatkinje će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana.

Više o mjeri na stranici: http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/strucno-osposobljavanje-rad-bez-zasnivanja-radnog-odnosa/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top