Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića

Na temelju članka 40. i 41.Zakona o ustanovama ( NN br. 29/97, 47/99  i 35/08.) , čanka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07i 94/13) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec na sjednici održanoj dana 15.3.2018.g., raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba :

 • koja ispunjava uvijete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću
 • ima najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Natječaj možete preuzeti u PDF formatu klikom na poveznicu NATJEČAJ.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

 • dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz ispunjavanju uvjeta iz Čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97, 4/98)
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl.25.  stavak 2.) ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (Čl. 25. stavak 4.) ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 • domovnicu
 • životopis s opisom  dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada vrtića

 

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama , a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene kopije dostaviti prije donošenja rješenja o imenovanju.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat je dužan dostaviti prije donošenja rješenja o imenovanju.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

Osobe koje se prijave na natječaj a prijava nije uredna, neće se smatrati kandidatom, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest, na koju ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nakon formalne provjere pristiglih prijava sa svakim od kandidata koji ispunjava uvjete iz natječaja, obavit će se razgovor, u kojem će kandidati predstaviti svoj četverogodišnji program rada Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec.

Natječaj će se objaviti i na oglasnoj ploči HZZ-a te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (http://vrtic-ivancice.hr ) i u javnom glasilu a traje 8 dana od dana objave.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Prijave na natječaj, podnose se u zatvorenoj omotnici,  s naznakom imena, prezimena i adrese pošiljatelja prijave,  na poleđini omotnice; neposredno ili poštom na adresu: Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, s naznakom „Za natječaj – ravnatelj- ne otvaraj“

 

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

Klasa: 112-06/18-01/01-1

Urbroj: 2186/012-07-18-02

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Hermina Jelić

 

Scroll to Top