N A T J E Č A J – za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA VODITELJICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec te Odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić Ivančice Ivanec objavljuje

 

N A T J E Č A J

– za obavljanje poslova radnog mjesta –

 

– MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA VODITELJICA – m/ž: – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (8 sati dnevno, 40 sati tjedno) – zamjena za roditeljski dopust do povratka odsutne zaposlenice na rad.

UVJETI: – sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97):

– VSS, završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva, ili

– VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva odnosno završeni studij kojim je stečena VŠS u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima.

Kandidati su dužni priložiti:

– prijavu na natječaj – vlastoručno potpisanu,

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, kopija osobne iskaznice ili putovnice, elektronički zapis iz Knjige državljana),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),

– svjedodžbu o položenom stručnom ispitu,

– dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radno-pravnom statusu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana od objave natječaja,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz kataloga kaznenih djela navedenog u članku 25. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od mjesec dana od objave natječaja,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neki od prekršaja navedenih u članku 25. stavku 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od mjesec dana od objave natječaja,

– potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od mjesec dana od objave natječaja,

– potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti medicine rada (za poslove medicinske sestre – zdravstvene voditeljice), ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja.

 

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u ne ovjerenim preslikama, a izabrani kandidat/kandidatkinja dužan je izvornike ili ovjerene preslike dostaviti po donošenju odluke o izboru.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidat/kandidatkinja daju svoju privolu da Dječji vrtić Ivančice Ivanec može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka i odabira kandidata za zapošljavanje, sve sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Službeni list Europske unije broj L119) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) te da se njihovo ime i prezime, ukoliko budu odabrani za zaposlenje, objavi na oglasnoj ploči Vrtića, kao i da se o ishodu natječaja obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati/kandidatkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na sljedećem linku –

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 

 

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (https://vrtic-ivancice.hr) i traje 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici ili poštom na adresu: Dječji vrtić Ivančice Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, s naznakom „Za natječaj – medicinska sestra – zdravstvena voditeljica“.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042/782-328 ili elektroničkom poštom na mail: info@vrtic-ivancice.hr.

Preuzmite natječaj u PDF formatu: N A T J E Č A J   – za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA VODITELJICA 

 

Ravnateljica:

Milena Golubić

Scroll to Top