N A T J E Č A J za radno mjesto: MEDICINSKA SESTRA – zdravstveni voditelj – m/ž

GRAD IVANEC DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“ I V A N E C Klasa: 112-06/18-01/01 Urbroj: 2186/012-07-18-03/1 Ivanec, 14.6.2018. godine   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta i odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec objavljuje   N  A  T  J  E  Č  A  J…