Psiholog i zdravstvena voditeljica u našem vrtiću

Zapošljavanjem psihologa i zdravstvene voditeljice od 16.07.2018. djeca će dobiti stručnu pomoć koja je neophodna za njihov zdraviji rast i razvoj. Osim djeci psiholog i zdravstvena voditeljica pomagat će i roditeljima kako bi djeca imala sretnije djetinjstvo.

ULOGA PSIHOLOGA U VRTIĆU

Temeljne funkcije psihologa u predškolskoj ustanovi jesu:

 1. prevencija (procjena, identifikacija, edukacija)
 2. rana intervencija (poduzimanje mjera)
 1. PREVENCIJA

Preventivni programi, edukacija (roditelja i odgojitelja) i praćenje razvoja sve djece dijelovi su procesa prevencije. Najveći dio rada psihologa kao preventivca u predškolskoj ustanovi odnosi se na utvrđivanje razvojnog statusa djeteta ( procjena, identifikacija ).

 1. Preventivni programi

Psiholog sudjeluje u provedbi nacionalnih preventivnih programa namijenjenih sustavu odgoja i obrazovanja (sigurnost djece, utvrđivanje darovitosti, prevencija posebnih potreba djece, zlouporaba štetnih sredstava ovisnosti , suzbijanje korupcije, trgovine ljudima, i sl.) te po potrebi sudjeluje u izradi izvedbenih programa vrtića s istom tematikom.

 1. Edukacija

Bitan zadatak psihologa kao preventivca u dječjem vrtiću je sudjelovanje u organizaciji i provođenju kontinuiranog usavršavanja odgajatelja i roditelja, s ciljem poticanja njihovog osobnog rasta i razvoja. U tu kategoriju ulazi:

 • izrada projekata, akcijskih istraživanja s ciljem unapređenja odgojno-obrazovnog rada
 • izrada protokola, anketa, upitnika, letaka, brošura, edukativnih materijala i tekstova sa psihološkom tematikom za potrebe vrtića, Grada ili struke
 • izrada Godišnjeg plana rada dječjeg vrtića i metoda valorizacije rada dječjeg vrtića
 • procjena određenih aspekata rada odgojitelja: zadovoljavanje potreba djece, provedbu planiranih zadaća odgojno-obrazovnog rada, poštivanja prava djece
 • vođenje savjetodavnih razgovora i konzultacija s odgojiteljima o djeci
 • planiranje i vođenje roditeljskih sastanaka i radionica sa psihološkom tematikom
 • sudjelovanje u planiranju i /ili provedbi psiholoških kriznih intervencija
 • organiziranje, planiranje i vođenje radionica i predavanja za odgojitelje (razvojne karakteristike djece, krizna razdoblja, obrazovne koncepcije)
 • preporuka pogodne stručne literature.
 1. Praćenje razvoja

Najveći dio rada psihologa kao preventivca u predškolskoj ustanovi odnosi se na utvrđivanje razvojnog statusa djeteta (procjena, identifikacija). Sukcesivno procjenjivanje i praćenje psihofizičkog razvoja i napredovanja sve djece dovodi do operacionalizacije pojedinom djetetu prilagođenih razvojnih zadaća. Planirana skrb za dijete i poticanje njegova ranog razvoja pretpostavlja i prepoznavanje, uvažavanje i zadovoljavanje djetetovih primarnih i sekundarnih, razvojnih i posebnih potreba. Radne zadaće i metode rada na tom području:

 • opservacija djece u odgojnoj skupini (praćenje prilagodbe, sociometrija, praćenje razvoja, komunikacije, socio-emocionalne klime, itd.)
 • utvrđivanje općeg razvojnog statusa sve djece (razvojne liste, testiranje)
 • procjenjivanje psihofizičke spremnosti za školu kod djece školskih obveznika, o tome informiranje roditelja, odgajatelja te po potrebi pisanje mišljenja za komisiju pri upisu u školi
 • praćenje zadovoljavanja bioloških i psihičkih potreba djeteta kroz odgojno-obrazovni rad
 • vođenje dokumentacije o djeci (screeninzi, liste praćenja prilagodbenog procesa, sociogram, itd)
 • vođenje inicijalnih intervjua
 • istraživanja predškolskih psihologa o razvojnim procesima i različitim mehanizmima na populacijama djece koja pohađaju dječje vrtić
 1. RANA INTERVENCIJA

Dijagnostika specifičnih posebnih potreba, savjetovanje odnosno direktna terapija utvrđenih posebnih potreba djece sastavni su dio rane intervencije.

 1. Dijagnostika specifičnih posebnih potreba

Koristi se istim (premda nešto sofisticiranijim dakle više specijaliziranim) metodama kojima se psiholog koristi i kod praćenja razvoja sve djece:

 • opservira dijete u odgojnoj skupini
 • analizira anamnezu iz vanjski institucija
 • vrši identifikaciju djece s posebnim potrebama kroz primjenu psihodijagnostičkih sredstava, piše mišljenje
 • po potrebi upućuje dijete u nadležnu ustanovu na dodatan specijalistički pregled, dijagnostiku i tretman
 • vodi timske rasprave o djeci s posebnim potrebama
 • vodi dosjee o djeci s posebnim potrebama.
 1. Savjetovanje

U sklopu rane intervencije za djecu sa potencijalnim, prolaznim i trajnim posebnim potrebama psiholog provodi savjetovanje roditelja i odgojitelja s ciljem usklađivanja obiteljskog i institucionalnog (dječji vrtić) djelovanja na djetetov razvoj i napredovanje:

 • izrada individualnih planova za rad s djecom s posebnim potrebama
 • vođenje savjetodavnih razgovora i konzultacija s odgojiteljima i roditeljima o djeci s posebnim potrebama
 • organiziranje i vođenje grupa podrške za roditelje djece s posebnim potrebama
 • suradnja s Osnovnom školom, s Centrom za socijalni rad, sa specijaliziranim institucijama, Domovima zdravlja.

Dakle, u sklopu savjetovanja praktički se istovremeno savjetuju roditelji i odgajatelji djece, da bi se osigurala jedinstvenost odgojnih utjecaja na dijete, što je osobito važno kod djece s posebnim potrebama u razvoju.

 1. Terapijski rad

Konačno, rana intervencija uključuje i terapeutski rad s djecom ili njihovim roditeljima:

 • individualni ili grupni terapeutski rad s djecom
 • individualni ili grupni terapeutski rad s njihovim roditeljima
 • organiziranje i/ili vođenje kraćih specijaliziranih programa za djecu s posebnim potrebama
 • upućivanje na specifičnu terapiju u vanjske institucije.

Ovakva sistematizacija radnih zadaća omogućuje prilično jasan uvid u strukturu profesionalnih kompetencija predškolskog psihologa, a daje i jasne smjernice u situacijama kad se tijekom rada može dogoditi određeno «gubljenje orijentacije», pa relativno nebitni zadatak «zasjeni» puno važniji. Naime, prevencija i rana intervencija su suština posla predškolskog psihologa, a pojedini aspekti ovih općih zadaća naprosto moraju voditi dobrobiti i težnji zdravom razvoju predškolskog djeteta i njegova okruženja.

Ukratko, psiholog je prvenstveno preventivac: zajedno s odgojiteljem prati psihofizički razvoj djece, vodi brigu o djeci s posebnim potrebama u razvoju, te djeci s teškoćama u razvoju; interakcija s roditeljima, društvenom zajednicom po tim pitanjima ( cjelokupnog razvoja sve djece te djece s posebnim potrebama; partner u uvođenju odgojitelja pripravnika; surađuje u izboru tema stručnog usavršavanja i njihovoj provedbi.

ULOGA ZDRAVSTVENE VODITELJICE

Radno mjesto zdravstvene voditeljice u dječjem vrtiću regulirano je Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, koji je sastavni dio Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi RH.

Zdravstvena voditeljica radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece u suradnji sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgajateljima, roditeljima i ostalim čimbenicima, sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka.

Djelokrug rada  zdravstvene voditeljice  određen je “ Programom Zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima“ i obuhvaća slijedeće aktivnosti:

 1. Brine o njezi i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece
 • Prati provedbu sistematskih zdravstvenih pregleda tj. Potvrdu o sistematskom pregledu novoupisane djece,analizira i potiče na aktivnost ( odgajatelja, roditelja), ako postoji potreba.
 • Prati pojavu pobolijevanja djece u skupinama te razloge izostajanja iz vrtića. Kod pojave zarazne bolesti (jednog ili više djece), surađuje s Epidemiološkom službom NZZJZ i sudjeluje u provedbi protuepidemijskih mjera.
 1. Organizira i provodi zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje u cilju stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja:
 • prema djeci,
 • roditeljima,
 • odgajateljima,
 • pomoćnicima,
 • kuharicama i ostalim djelatnicima
 1. Sudjeluje u organiziranju, stvaranju adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane u Ustanovi za sve vrste programa prema HACCP sustavu
 • Brine o stvaranju i provođenju mjera HACCAP sustava
 • Izrađuje jelovnike s energetsko-prehrambenom i zaštitnom podlogom za sve vrste programa.
 • Izrađuje individualne jelovnike za djecu narušenog zdravlja (alergija,celijakija, dijabetes itd.)
 • Sudjeluje u stvaranju uvjeta, atmosfere u skupini, prepoznavanja, poticanja i djelovanja na mijenjanje i usvajanje pravilnih prehrambenih navika kod djece, djeteta.
 • Prati primjenu Normativa, valorizira i predlaže adekvatna unapređenja.
 • Provodi antropometrijska mjerenja djece, utvrđuje stanje uhranjenosti, prema novim antropometrijskim standardima SZO, te predlaže preventivne mjere na razini skupine i djeteta.
 1. Brine o osiguranju i provedbi higijensko – sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima Ustanove.
 • U suradnji s odgajateljicama potiče, razvija, njeguje i doprinosi usvajanju kulturno higijenskih navika kod djece i brine da budu osigurana dovoljna sredstva za opću higijenu djece.
 • Prati provedbu čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora, dezinfekciju predmeta, prostora i igračaka, te predlaže unapređenja.
 • Organizira i prati provedbu realizacije sanitarnih pregleda i higijenskog minimuma djelatnika prema propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. 
 1. Sudjeluje u radu stručnog tima u programu za djecu s teškoćama u razvoju.
Scroll to Top