Novi pravilnik o upisu djece u vrtić

Preuzmite novi PRAVILNIK i ODLUKE u pdf formatu:

Pravilnik o upisu djece 2023

Odluka o donošenju Pravilnika o upisu djece

Odluka o davanju prethodne suglasnosti

PRAVILNIK

O UPISU DJECE U

DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 (1) Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Ivančice Ivanec (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se postupak i mjerila za upis djece u programe odgoja i obrazovanja koji se provode u Dječjem vrtiću Ivančice Ivanec (u daljnjem tekstu: Vrtić), način ostvarivanja prednosti pri upisu i druga pitanja u vezi s postupkom upisa i ispisa.

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na roditelje-korisnike usluga istovjetno se primjenjuju na skrbnike i udomitelje (u daljnjem tekstu: roditelj).

(3) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

 U Vrtić se mogu upisati djeca s navršenom jednom godinom života pa do polaska u osnovnu školu sukladno pravilima određenim ovim Pravilnikom.

Članak 3.

 Pedagoška godina započinje 01. rujna tekuće, a završava 31. kolovoza naredne kalendarske godine.

Članak 4.

 (1) Upis u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se sukladno Planu upisa djece u Dječji vrtić Ivančice Ivanec (u daljnjem tekstu: Plan) kojeg donosi Upravno vijeće Vrtića uz suglasnost osnivača za svaku pedagošku godinu najkasnije do konca mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se provode redovni upisi.

(2) U Planu se navodi ukupan broj djece koja su već upisana u Vrtić po odgojnim skupinama za narednu pedagošku godinu, a na temelju podnesenih zahtjeva o nastavku korištenja usluga (članak 8. ovog Pravilnika), ukupan broj slobodnih mjesta po odgojnim skupinama, glede kojih će se provesti upisi za narednu pedagošku godinu na način propisan ovim Pravilnikom te termin provođenja redovnih upisa.

(3) Plan se objavljuje na mrežnim stranicama Vrtića.

(4) Na temelju donesenog Plana, ravnatelj Vrtića objavljuje natječaj za upis djece.

(5) Natječaj za upis djece objavljuje se na mrežnim stranicama Vrtića, a sadrži podatke o vremenu i načinu provođenja upisa, vrstama programa, odgojnim skupinama u koje se vrši upis, broju slobodnih mjesta te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu.

II. UPIS DJECE U REDOVITI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA (REDOVNI UPIS U NAREDNU PEDAGOŠKU GODINU)

 

Članak 5.

 Upis djeteta u redoviti program Vrtića uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja sukladno programu zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece u dječjim vrtićima, uz iznimku djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja što se dokazuje odgovarajućom medicinskom dokumentacijom koju je roditelj dužan priložiti.

 

Članak 6.

 (1) Postupak upisa u redoviti program provodi Povjerenstvo za upis (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Upravno vijeće Vrtića na vrijeme od 2 (dvije) godine.

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 4 (četiri) člana, a čine ga: ravnatelj kao predsjednik, tajnik Vrtića, odgojitelj Vrtića te 2 (dva) člana – predstavnika osnivača.

(3) Člana Povjerenstva iz reda odgojitelja Vrtića, imenuje Upravno vijeće Vrtića na prijedlog Odgojiteljskog vijeća, a članove Povjerenstva – predstavnika osnivača imenuje Upravno vijeće Vrtića na prijedlog osnivača. Članovi Povjerenstva ne mogu biti članovi Upravnog vijeća.

(4) Povjerenstvo radi na sjednicama, koje saziva predsjednik.

(5) Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina od ukupnog broja članova.

(6) Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

(7) Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog Liste prvenstva za upis djece na temelju rezultata cjelovitog uvida u razvoj i potrebe svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata obavljenih inicijalnih razgovora te, po potrebi, uz konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje.

(8) O radu Povjerenstva vodi se zapisnik, kojeg vodi tajnik Vrtića kao član Povjerenstva.

Članak 7.

 (1) Roditelji koriste usluge Vrtića na temelju sklopljenog Ugovora o pružanju usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor), kojeg, u pravilu, potpisuju oba roditelja, osim u slučaju kad samo jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb.

(2) Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme do ispisa djeteta odnosno raskida ugovora osim u slučaju iz članka 22. stavka 1. ovog Pravilnika.

Zahtjev o nastavku korištenja usluga

 Članak 8.

 (1) Roditelj djeteta koje je već upisano u Vrtić dužan je, najkasnije do konca mjeseca veljače tekuće godine, podnijeti Zahtjev o nastavku korištenja usluga (u daljnjem tekstu: Zahtjev) za narednu pedagošku godinu u kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge Vrtića.

(2) Obrazac Zahtjeva izdaje Vrtić i objavljuje ga na svojim mrežnim stranicama, a roditeljima je dostupan i u Vrtiću.

(3) U trenutku podnošenja Zahtjeva, roditelj ne smije imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Vrtiću.

(4) Zahtjevi podneseni nakon proteka roka iz stavka 1. ovog članka, Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom te Zahtjevi roditelja koji imaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Vrtiću neće se razmatrati.

(5) U slučaju da roditelj nije podnio Zahtjev, kao i u slučajevima iz stavka 4. ovog članka, ukoliko roditelj sam ne ispiše dijete prije isteka tekuće pedagoške godine, dijete se smatra ispisanim iz Vrtića s danom 31. kolovoza tekuće pedagoške godine, o čemu ravnatelj donosi odluku.

Članak 9.

 Na temelju podnesenih Zahtjeva, Povjerenstvo utvrđuje broj slobodnih mjesta po odgojnim skupinama u narednoj pedagoškoj godini.

Prijava za upis u novu pedagošku godinu

 Članak 10.

 (1) U narednu pedagošku godinu upisuje se onoliki broj djece koliko je utvrđeno slobodnih mjesta po odgojnim skupinama.

(2) U jaslične odgojne skupine mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza tekuće godine navrše jednu godinu života osim u slučaju provođenja naknadnih upisa iz članka 26. ovog Pravilnika.

(3) U vrtićne odgojne skupine mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza tekuće godine navrše tri godine života osim u slučaju provođenja naknadnih upisa iz članka 26. ovog Pravilnika.

e-Upisi

 Članak 11.

(1) Roditelj koji po prvi put prijavljuje dijete za upis u Vrtić podnosi e-Prijavu za upis putem aplikacije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: e-Prijava) s odgovarajućom dokumentacijom, sve sukladno članku 4. i članku 16. ovog Pravilnika.

(2) E-Upisi provode se sukladno Uputama za korištenje sustava e-Upisi, koje su sastavni dio ovog Pravilnika, a objavljuju se na mrežnim stranicama Vrtića i dostupne su na sljedećoj poveznici –

http://vrtic-ivancice.hr/wp-content/uploads/2022/04/Upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji.pdf?x70412

(3) Redovni upisi provode se u razdoblju od mjeseca travnja do lipnja svake kalendarske godine. Točan termin provođenja određuje se Planom.

Članak 12.

 

(1) Roditelj je dužan u upisnom roku predati e-Prijavu s potpunom dokumentacijom.

(2) E-Prijava s nepotpunom dokumentacijom bodovati će se na temelju priloženih dokumenata, a eventualno naknadno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u obzir.

(3) U trenutku podnošenja e-Prijave, roditelj ne smije imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Vrtiću.

(4) E-Prijava podnesena protivno odredbama članka 10. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika, te e-Prijava podnesena od strane roditelja koji ima nepodmireno dospjelo dugovanje prema Vrtiću neće se razmatrati.

(5) Ukoliko roditelj ne posjeduje uređaj putem kojeg bi mogao podnijeti e-Prijavu, može se obratiti Vrtiću, gdje će moći podnijeti e-Prijavu uz pomoć za to zaduženih zaposlenika Vrtića.

III. OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU

 

Članak 13.

 

Lista prvenstva za upis i prednost pri upisu djece u Vrtić određuje se sukladno odluci osnivača Vrtića o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Vrtić te odredbama ovog Pravilnika.

Članak 14.

 

(1) Prednost pri upisu djece u redoviti program Vrtića za narednu pedagošku godinu imaju djeca s prebivalištem na području Grada Ivanca koja do 01. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

(2) Nakon izvršenog upisa sve djece prema stavku 1. ovog članka odnosno u slučaju kada je broj podnesenih e-Prijava koje se odnose na djecu iz stavka 1. ovog članka veći od broja slobodnih mjesta, djeca se upisuju prema kriterijima prednosti iz članka 15. ovog Pravilnika.

(3) Po izvršenom upisu djece iz stavaka 1. i 2. ovog članka, ukoliko i dalje ima slobodnih mjesta, vršiti će se upis djece s područja drugih jedinica lokalne samouprave sukladno kriterijima prednosti iz članka 15. ovog Pravilnika.

Članak 15.

 

(1) Lista prvenstva za upis utvrđuje se metodom bodovanja prema sljedećim kriterijima:

OPIS KRITERIJA PREDNOSTI BROJ BODOVA
Dijete roditelja invalida Domovinskog rata 1
Dijete iz obitelji s troje ili više djece 2
Dijete oba zaposlena roditelja 6
Dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima 2
Dijete samohranog roditelja 7
Dijete iz jednoroditeljske obitelji 6
Dijete osobe s invaliditetom 5
Dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi 7
Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu 1
Dijete roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade 2
Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen, a drugi nezaposlen 1
Dijete čiji je brat ili sestra već upisan/-a u Vrtić 1
Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 1

(2) Pod pojmom „obitelji s troje ili više djece” podrazumijevaju se prvenstveno maloljetna djeca, a punoljetno dijete samo ukoliko se nalazi u sustavu školovanja odnosno ukoliko zbog teške i trajne bolesti ili invaliditeta nije sposobno za rad, sve sukladno odredbama Obiteljskog zakona.

(3) Pojam “zaposlen“ odnosi se i na osobu koja koristi mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva ili javnog rada, osobu koja koristi pravo na neplaćeni dopust odnosno mirovanje radnog odnosa te na osobu koja pohađa redovni studij.

(4) Pojam „dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima“ odnosi se na dijete koje ima nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja.

(5) Pojam „samohrani roditelj“ odnosi se na roditelja koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava, jer je drugi roditelj preminuo ili proglašen umrlim.

(6) Pojam „jednoroditeljske obitelji“ odnosi se na obitelj u kojoj žive dijete odnosno djeca i jedan roditelj.

(7) Pojam „osobe s invaliditetom“ odnosi se na osobu koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima i koja je upisana u Hrvatski registar osoba s invaliditetom.

(8) Pojam “nezaposlen“ odnosi se i na umirovljenika.

(9) Pojam “dijete čiji je brat ili sestra već upisan/-a u Vrtić“ odnosi se na dijete kojem brat ili sestra nastavljaju s korištenjem usluga Vrtića.

Članak 16.

 

Roditelj je dužan prilikom podnošenja e-Prijave priložiti sljedeću dokumentaciju i dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 1. za dijete:
 • izvadak iz matice rođenih i
 • potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne stariju od mjesec dana od dana podnošenja e-Prijave
 1. dokaz prebivališta:
 • potvrdu/elektronički zapis o prebivalištu nadležne policijske uprave za sve članove zajedničkog kućanstva
 1. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata:
 • rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
 1. za dijete iz obitelji s troje ili više djece:
 • rodne listove ili izvode iz matične knjige rođenih za svu djecu
 • za punoljetno dijete potvrdu o školovanju odnosno ispravu kojom je utvrđena nesposobnost za rad zbog teške i trajne bolesti ili invaliditeta
 1. za dijete zaposlenog/ih roditelja:
 • potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja e-Prijave) ili
 • za roditelje zaposlene u inozemstvu – ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu
 • za dijete zaposlenog roditelja koji koristi pravo na neplaćeni dopust odnosno mirovanje radnog odnosa – potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja e-Prijave) i odluku poslodavca/rješenje o korištenju prava na neplaćeni dopust/mirovanje radnog odnosa
 • za roditelja koji pohađa redovni studij – potvrdu o pohađanju redovnog studija
 1. za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima:
 • nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
 1. za dijete samohranog roditelja:
 • elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih samohranog roditelja (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja e-Prijave) i smrtni list ili izvadak iz matice umrlih ili rješenje o proglašenju nestale osobe umrlom za drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 1. za dijete iz jednoroditeljske obitelji:
 • elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja s kojim dijete živi (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja e-Prijave) i presudu o razvodu braka ili odluku suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 1. za dijete osobe s invaliditetom:
 • potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 1. za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi:
 • rješenje/potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad
 1. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu:
 • rješenje ili potvrdu/elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu
 1. za dijete roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade:
 • rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad
 1. za dijete nezaposlenog roditelja ili umirovljenika:
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja e-Prijave) ili rješenje o priznavanju prava na mirovinu ili zadnji odrezak od mirovine
 1. za dijete kojem su brat ili sestra upisani u Vrtić:
 • zahtjev za nastavak korištenja usluga brata ili sestre.

Članak 17.

 

(1) Na temelju integracije sa sustavom e-Građani i privole roditelja, e-Prijava automatizmom preuzima određenu dokumentaciju (primjerice dokumentaciju koja se odnosi na osobne podatke o djetetu i roditeljima, dokaz o prebivalištu i dr.) dok je ostalu dokumentaciju koja se traži prema članku 16. ovog Pravilnika potrebno posebno učitati i priložiti uz e-Prijavu.

(2) Vrtić zadržava pravo uvida u izvornike traženih isprava.

Prednost pri upisu

 

Članak 18.

 

(1) Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po odgojnim skupinama ostvaruje dijete s većim brojem bodova.

(2) Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova, redoslijed na listi utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

Inicijalni razgovor

 

Članak 19.

 

(1) Nakon isteka roka za podnošenje e-Prijava, a prije nego što Povjerenstvo utvrdi Prijedlog Liste prvenstva za upis, provodi se inicijalni razgovor s djetetom i njegovim roditeljem.

(2) Svrha inicijalnog razgovora jest opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja kako bi se provjerili navodi roditelja iz e-Prijave te uvidjele moguće teškoće koje bi dijete moglo imati.

(3) Inicijalni razgovor provodi stručno povjerenstvo Vrtića, koje čini ravnatelj, stručni suradnik te zdravstvena voditeljica.

(4) Ukoliko stručno povjerenstvo to ocijeni potrebnim, može zatražiti konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i relevantnih podataka.

(5) Neopravdano neodazivanje ili odbijanje sudjelovanja na inicijalnom razgovoru smatra se odustankom roditelja od podnesene e-Prijave.

Upis djece s teškoćama

 

Članak 20.

 

(1) U slučaju kada je podnesena e-Prijava za upis djeteta iz članka 15. stavka 4. ovog Pravilnika, kao i djeteta sa zdravstvenim teškoćama, neurološkim oštećenjima ili djeteta koje ima priložene preporuke stručnjaka, neovisno o broju bodova koje bi dijete ostvarilo, za upis svakog pojedinog djeteta s opisanim teškoćama u Vrtić potrebno je prethodno pozitivno mišljenje stručnog povjerenstva Vrtića iz članka 19. stavka 3. ovog Pravilnika o mogućnosti uključivanja djeteta s opisanim teškoćama u odgojnu skupinu s redovitim programom odnosno mogućnosti Vrtića da osigura specifične uvjete odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, njege i skrbi za svako pojedino dijete s opisanim teškoćama.

(2) Stručno povjerenstvo Vrtića svoje mišljenje donosi na temelju procjene psihofizičkog statusa djeteta do koje dolazi provođenjem inicijalnog razgovora te uvidom u priloženu medicinsku dokumentaciju, a po potrebi, i iz mišljenja i podataka pribavljenih provedenim konzultacijama s vanjskim stručnjacima.

(3) U slučaju da stručno povjerenstvo Vrtića ocijeni kako Vrtić nema mogućnosti  osigurati specifične uvjete za svako pojedino dijete s teškoćama opisanim u stavku 1. ovog članka odnosno kako ne postoji mogućnost uključivanja djeteta u odgojnu skupinu s redovitim programom za djecu s teškoćama opisanim u stavku 1. ovog članka, podnesena e-Prijava se odbija, a roditelju podnositelju se predlaže ustanova, koja ima adekvatne programe za djecu s teškoćama.

Članak 21.

 

(1) Nad djetetom iz članka 20. stavka 1. ovog Pravilnika koje bude upisano u Vrtić provodi se pedagoška opservacija, koja traje tri mjeseca, kako bi se utvrdio utjecaj boravka djeteta u Vrtiću na njegov psihofizički razvoj s aspekta ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja i obrazovanja.

(2) Pedagošku opservaciju provodi opservacijski tim Vrtića, kojeg čine stručni suradnik, zdravstvena voditeljica te odgojitelji odgojne skupine u koju je dijete uključeno.

(3) Ukoliko za to postoji potreba, pedagoška opservacija može se odlukom opservacijskog tima Vrtića produljiti.

(4) O duljini dnevnog odnosno tjednog boravka djeteta u Vrtiću za vrijeme pedagoške opservacije, kao i o duljini trajanja boravka u odgojnoj skupini nakon pedagoške opservacije određuje u svakom pojedinom slučaju opservacijski tim Vrtića ovisno o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta.

Članak 22.

 

(1) Pedagoška opservacija i njeno trajanje bitan su element Ugovora o pružanju usluga, koji se s roditeljima djeteta iz članka 20. stavka 1. ovog Pravilnika, iznimno od članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika, sklapa na vrijeme koje je određeno za trajanje pedagoške opservacije, a nakon toga, u slučaju pozitivnog mišljenja opservacijskog tima, trajanje Ugovora se aneksom produžuje, ili opet na određeno vrijeme ukoliko tako procijeni opservacijski tim Vrtića ili se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme do ispisa djeteta iz Vrtića odnosno raskida Ugovora.

(2) U slučaju da opservacijski tim zaključi kako boravak djeteta u Vrtiću narušava ili šteti njegovom psiho-fizičkom razvoju ili Vrtić nikako nije u mogućnosti osigurati specifične uvjete, koje psihofizički status i potrebe djeteta iziskuju, po proteku roka određenog za pedagošku opservaciju, Ugovor o pružanju usluga neće se produžiti i dijete se istekom tog roka ispisuje iz Vrtića, o čemu odluku donosi ravnatelj.

IV. ODLUČIVANJE O UPISU

Članak 23.

 

(1) Nakon bodovanja svih prijava te obavljenih inicijalnih razgovora, Povjerenstvo donosi Odluku kojom utvrđuje Prijedlog Liste prvenstva za upis.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži šifrirani popis djece (u svrhu zaštite osobnih podataka) po odgojnim skupinama, čiji poredak je utvrđen sukladno odredbama članaka 14. i 15. ovog Pravilnika s navođenjem crte razgraničenja između upisane i neupisane djece ukoliko ima neupisane djece, nakon čega se navodi, ukoliko ih ima, šifrirani popis djece čije e-Prijave su odbijene (članak 20. stavak 3. ovog Pravilnika) odnosno čije e-Prijave nisu razmatrane (članak 12. stavak 4. ovog Pravilnika).

(3) Prednost pri upisu u okviru slobodnih upisnih mjesta, ostvaruje dijete s većim brojem bodova.

(4) Ukoliko bi roditelji odustali od upisa, dužni su Vrtić o tome pisano obavijestiti i od dana dostave pisane obavijesti, njihovo dijete više se ne smatra kandidatom u postupku te se u tom slučaju crta razgraničenja na Listi prvenstva za upis pomiče za onoliki broj mjesta koliko bude odustanaka.

Pravo na žalbu

 

Čanak 24.

 

(1) Odluka iz članka 23. stavka 1. ovog Pravilnika objavljuje se na mrežnim stranicama Vrtića i smatra se dostavljenom roditeljima strankama u postupku danom objave.

 

(2) Protiv Odluke iz članka 23. stavka 1. ovog Pravilnika, u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete, roditelj može podnijeti žalbu u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Odluke na mrežnim stranicama Vrtića.

(3) Žalba se podnosi u pisanom obliku Povjerenstvu, a o njoj će odlučiti Upravno vijeće Vrtića u roku od 15 (petnaest) dana od isteka roka za podnošenje žalbe.

(4) Odluka Upravnog vijeća o žalbi je konačna.

Odluka o upisu

 

Članak 25.

 

(1) Nakon donošenja odluka o žalbama ukoliko su žalbe podnesene odnosno nakon proteka roka za podnošenje žalbe u slučaju kad nijedna žalba nije podnesena, Upravno vijeće Vrtića donosi Odluku o upisu djece u narednu pedagošku godinu.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se:

– konačni rezultati upisnog postupka za narednu pedagošku godinu po ostvarenim bodovima (šifrirani popis upisane djece s navođenjem odgojne skupine u koju su upisana i objekata u kojima će se izvoditi programi te, ukoliko ih ima, šifrirani popis neupisane djece i šifrirani popis djece čije su e-Prijave odbijene ili nisu razmatrane),

– datum početka izvođenja programa,

– ostali podaci važni za upis djece i pružanje usluga.

(3) Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na mrežnim stranicama Vrtića.

(4) Protiv Odluke iz stavka 1. ovog članka, žalba nije dopuštena.

 

V. NAKNADNI UPISI

 

Članak 26.

 

(1) Naknadni upisi mogu se provesti tijekom pedagoške godine u slučajevima kada se oslobode mjesta u odgojnim skupinama odnosno ukoliko se proširi kapacitet Vrtića.

(2) Naknadni upisi, u slučaju nastupa okolnosti iz stavka 1. ovog članka, provode se tijekom mjeseca studenog i veljače.

(3) Iznimno od odredaba članka 10. stavaka 2. i 3. ovog Pravilnika, na naknadnim upisima u jaslične odnosno vrtićne odgojne skupine mogu se upisati djeca koja do datuma naznačenog u natječaju za naknadni upis djece navrše jednu odnosno tri godine života.

(4) Naknadni upisi provode se po istim pravilima koja vrijede i za redovne upise u narednu pedagošku godinu.

VI. PROMJENA PROGRAMA ILI ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE

 

Članak 27.

 

(1) Djetetu će se, na temelju zahtjeva roditelja, omogućiti promjena programa ili odgojne skupine ukoliko u Vrtiću postoje uvjeti za takav premještaj.

(2) Odluku o promjeni programa ili odgojne skupine donosi ravnatelj.

Članak 28.

 

Vrtić zadržava pravo da tijekom pedagoške godine izmijeni organizaciju rada zbog racionalizacije poslovanja, nastupa novih ili izvanrednih okolnosti, obveze primjene pedagoških standarda što, između ostalog, uključuje i mogući premještaj djeteta u drugu odgojnu skupinu bez posebne suglasnosti roditelja, kao i promjenu izvršitelja na radnom mjestu odgojitelja u odgojnoj skupini.

VII. ISPIS DJECE I OBVEZE RODITELJA

 

Članak 29.

 

(1) Roditelj može ispisati dijete potpisivanjem pisanog zahtjeva za ispis (tzv. ispisnica), koji mu je dostupan u Vrtiću.

(2) Roditelj je dužan o namjeri ispisa obavijestiti Vrtić i potpisati ispisnicu, najkasnije 8 (osam) dana prije namjeravanog prekida korištenja usluga.

(3) Jednom ispisano dijete u slučaju novog podnošenja e-Prijave za upis, ponovno prolazi upisni postupak sa svom procedurom određenom ovim Pravilnikom.

Članak 30.

 

(1) Vrtić će ispisati dijete:

– u slučajevima iz članka 8. stavka 5. ovog Pravilnika,

– u slučaju iz članka 22. stavka 2. ovog Pravilnika,

– u slučaju povrede obveze iz članka 33. stavka 5. ovog Pravilnika,

– u slučaju naknadnog otkrivanja da je roditelj u upisnom postupku priložio lažne isprave, naveo netočne ili nepotpune podatke ili prešutio činjenice relevantne za postupak upisa,

– ukoliko dijete neopravdano izostane duže od 60 (šezdeset) dana,

– ukoliko nije izvršena obveza plaćanja usluga Vrtića u roku od 60 (šezdeset) dana od dana dospijeća,

– ukoliko se roditelj ne pridržava ugovornih obveza, odluka i općih akata Vrtića.

(2) Odluku o ispisu djeteta donosi ravnatelj.

(3) Protiv odluke ravnatelja o ispisu, roditelj može podnijeti žalbu u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke.

(4) Žalba se podnosi u pisanom obliku ravnatelju, a o njoj odlučuje Upravno vijeće Vrtića u roku 15 (petnaest) dana od podnošenja žalbe.

(5) Odluka Upravnog vijeća je konačna.

Članak 31.

 

U slučaju ispisa djeteta, roditelj je dužan podmiriti Vrtiću sva dugovanja.

Članak 32.

 

(1) Roditelj je dužan obavijestiti Vrtić o svakom izostanku djeteta.

(2) Roditelj je dužan opravdati izostanak djeteta.

(3) Za dane izostanka djeteta zbog bolesti, roditelj je dužan priložiti liječničku potvrdu najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca.

VIII. NAPLATA USLUGA

 

Članak 33.

 

(1) Mjerila za naplatu usluga od roditelja donosi osnivač Vrtića odlukom o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima.

(2) Prije početka korištenja usluga Vrtića odnosno nakon donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka, roditelj je dužan priložiti dokaze radi utvrđivanja iznosa sudjelovanja u plaćanju mjesečne cijene usluga Vrtića (tzv. participacije) i to:

– potvrde o ukupnim prihodima članova porodičnog domaćinstva za zadnja tri mjeseca koji prethode uključivanju djeteta u Vrtić odnosno za zadnja tri mjeseca koji prethode početku primjene nove odluke ili

– potvrdu o visini ostvarenog dohotka za prethodnu godinu za obrtnika ili

– drugi odgovarajući dokaz o ostvarenim prihodima iz drugih izvora,

– Izjavu o članovima kućanstva te

– drugu dokumentaciju koju bi Vrtić zatražio, a odnosi se na činjenice relevantne za izračun participacije.

(3) Roditelj koji ne dostavi dokaze iz stavka 2. ovog članka, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg iznosa kojeg utvrđuje osnivač Vrtića odlukom iz stavka 1. ovog članka.

(4) Ukoliko pravo upisa ostvari dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području Grada Ivanca, roditelji su dužni priložiti odluku nadležnog tijela druge jedinice lokalne samouprave o sufinanciranju boravka djeteta.

(5) Roditelj je dužan tijekom godine bez odgode prijaviti i dokazati svaku promjenu činjenica relevantnih za izračun visine iznosa sudjelovanja roditelja u plaćanju mjesečne cijene usluga Vrtića.

IX. UPISI U PROGRAM PREDŠKOLE I POSEBNE PROGRAME

Program predškole

 

Članak 34.

 

(1) Program predškole je namijenjen djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, a dijete koje je ostvarilo pravo odgode upisa u prvi razred na temelju ostvarenog prava obvezno je pohađati program predškole najdulje još jednu pedagošku godinu.

(2) Dijete obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za djecu koja ne pohađaju vrtić.

(3) Nadležno upravno tijelo županije i upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi dužni su obavijestiti roditelje djece koja nisu uključena u redovite programe predškolskog odgoja u dječjem vrtiću o vremenu i mjestu upisa djece u program predškole.

(4) Roditelji djece obveznika predškole koja ne pohađaju dječji vrtić, dužni su voditi brigu o upisu djece u program predškole.

(5) Program predškole je besplatan.

(6) Program predškole započinje u mjesecu listopadu tekuće kalendarske godine i traje do konca mjeseca svibnja naredne kalendarske godine.

(7) Upis u program predškole ostvaruje se na temelju podnesenog zahtjeva, koji se objavljuje na mrežnim stranicama Vrtića, a roditeljima je dostupan i u Vrtiću.

(8) Zahtjev iz stavka 7. ovog članka može se podnijeti do konca mjeseca kolovoza tekuće kalendarske godine.

(9) Roditelj je zahtjevu dužan priložiti:

– presliku izvatka iz matice rođenih djeteta,

– potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu ne stariju od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva,

– rješenje o ostvarenom pravu odgode upisa u prvi razred osnovne škole (ukoliko postoji),

– za dijete iz članka 20. ovog Pravilnika – nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja odnosno drugu odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

(10) S roditeljima koji upišu djecu u program predškole sklapa se Ugovor o pružanju usluga, kojim se definira vrsta, vrijeme, mjesto i način održavanja programa predškole, te međusobne obveze ugovornih strana.

(11) Po okončanom programu predškole, Vrtić će djetetu-polazniku izdati potvrdu o završenom programu predškole radi upisa u osnovnu školu.

(12) Obavijesti koje se tiču provođenja upisa u program predškole objavljuju se putem mrežnih stranica Vrtića.

Posebni programi

 

Članak 35.

 

(1) Upis u posebne programe Vrtića (program ranog učenja stranog jezika, program ritmike i plesa, program opće dječje igraonice) ostvaruje se na temelju podnesenog zahtjeva, koji se objavljuje na mrežnim stranicama Vrtića, a roditeljima je dostupan i u Vrtiću.

(2) Posebni programi Vrtića iz stavka 1. ovog članka započinju u mjesecu listopadu tekuće kalendarske godine i traju do konca mjeseca svibnja naredne kalendarske godine.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti, u pravilu, do konca mjeseca rujna tekuće kalendarske godine.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, moguće je podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovog članka i tijekom čitavog trajanja izvođenja posebnih programa Vrtića iz stavka 1. ovog članka, a sukladno kadrovskim i prostornim mogućnostima Vrtića, o čemu odlučuje ravnatelj.

(5) U posebne programe Vrtića iz stavka 1. ovog članka mogu se upisati djeca koja u trenutku podnošenja zahtjeva imaju navršene 3 godine života.

(6) U trenutku podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, roditelj ne smije imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Vrtiću.

(7) Uz podnošenje zahtjeva, roditelj je dužan dostaviti dokumentaciju iz članka 34. stavka 9. ovog Pravilnika (bez rješenja o ostvarenom pravu odgode upisa u prvi razred osnovne škole) osim u slučaju djeteta koje je polaznik redovitog programa Vrtića.

(8) S roditeljima koji upišu djecu u posebne programe sklapa se Ugovor o pružanju usluga, kojim se definira vrsta, vrijeme, mjesto i način održavanja posebnog programa, te međusobne obveze ugovornih strana.

(9) Posebni programi Vrtića iz stavka 1. ovog članka plaćaju se sukladno cijenama koje određuje Upravno vijeće Vrtića.

(10) Obavijesti koje se tiču provođenja upisa u posebne programe objavljuju se putem mrežnih stranica Vrtića.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 36.

 

(1) U iznimnim slučajevima, Vrtić je tijekom pedagoške godine, neovisno o pravilima i proceduri određenima ovim Pravilnikom za redovite i/ili naknadne upise, uz prethodnu suglasnost osnivača, ovlašten upisati u redoviti program dijete za kojeg postoje osobito opravdani razlozi, kao primjerice: smrt roditelja, teška bolest ili zdravstveno stanje roditelja koje zahtijeva dulje bolničko liječenje, zanemarivanje odnosno napuštanje djeteta, teško narušeni odnosi u obitelji, preporuka Hrvatskog zavoda za socijalni rad, ukoliko se radi o djeci osoba koje se na teritoriju Republike Hrvatske nađu kao izbjeglice iz zemlje u kojoj su prebivale poradi ratnih zbivanja do isteka privremene zaštite te drugi opravdani razlozi koje roditelji moraju dokazati.

(2) Na upis djeteta sukladno stavku 1. ovog članka primjenjuju se odredbe članaka 20.-22. ovog Pravilnika.

(3) Upis u Vrtić prema stavku 1. ovog članka moguć je samo ukoliko u Vrtiću postoji slobodno mjesto u odgovarajućoj odgojnoj skupini u trenutku upisa.

 

Članak 37.

 

            Na ovaj Pravilnik potrebna je suglasnost osnivača.

 

Članak 38.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Plan o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Ivančice Ivanec, KLASA: 003-05174-01/01, URBROJ: 2186/012-07-14-01 od 26. svibnja 2014. godine.

Članak 39.

 

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

KLASA: 011-03/23-02/02

URBROJ: 2186-12-4-02-23-03

Ivanec, 19. svibnja 2023.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Hermina Jelić

Prijedlog ovog Pravilnika utvrđen je na 32. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec održanoj dana 30. ožujka 2023. godine.

Utvrđuje se da je na ovaj Pravilnik Gradsko vijeće Grada Ivanca dalo suglasnost dana 17. svibnja 2023. godine svojom Odlukom (KLASA: 601-01/23-01/09, URBROJ: 2186-12-02/32-23-16).

Ovaj Pravilnik donesen je na 34. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec održanoj dana 19. svibnja 2023. godine, objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića dana 19. svibnja 2023. godine, a stupa na snagu dana 27. svibnja 2023. godine.

Ravnateljica:

Milena

Scroll to Top