Dječji vrtić Ivančice

Natječaj za stručno osposobljavanje – ODGOJITELJ

Na temelju članka 59. Zakona o radu, članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića “Ivančice” Ivanec, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 13.9.2017. godine donijelo je pod točkom 7. dnevnog reda ODLUKU o objavi:

Natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja

bez zasnivanja  radnog odnosa

u Dječjem vrtiću Ivančice, za radno mjesto:

– ODGOJITELJ stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja  radnog odnosa, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme 12 mjeseci

UVJETI:   sukladno   Zakonu o   predškolskom odgoju   i  obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 13/97). Kandidati su dužni priložiti:

– prijavu

– životopis

– domovnicu

– dokaz o stručnoj spremi

– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu nadležn.og suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

(ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu nadležog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– zdravstvena sposobnost

– potvrda zavoda za zapošljavanje da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana ida nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili u preslici . Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj ce se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (http://vrtic-ivancice.hr) i traje 8 dana od dana objave.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić “lvančice” Ivanec, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19,42240  Ivanec.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042 782-328 ili elektroničkom poštom na mail: prijava.natjecaj@vrtic-ivancice.hr
Predsjednik Upravnog vijeća:
Hermina Jelić, v.r.

Scroll to Top