NATJEČAJ za radno mjesto: ZDRAVSTVENI VODITELJ

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

ZDRAVSTVENI  VODITELJ  – m/ž – 1 izvršitelj na određeno vrijeme rad u vrtiću u Ivancu, s punim radnim vremenom. Nastup na posao odmah po izboru i radni odnos traje do 30.6.2018. godine.

UVJETI: VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, ili stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima – sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati su uz prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu dužni priložiti slijedeće dokumente:

– životopis – vlastoručno potpisan

– domovnicu

– dokaz o o stečenoj stručnoj spremi – diplomu

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih  suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)

– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci sukladno  članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – za traženo radno mjesto

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene preslike dostaviti prije donošenja odluke o izboru.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića

(http://vrtic-ivancice.hr) i traje 8 dana od dana objave.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici,  neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, s naznakom „Ntjetčaj-zdravstveni voditelj“.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042 782-328 ili elektroničkom poštom na mail:

info@vrtic-ivancice.hr

Preuzmite Natječaj u pdf formatu

Predsjednik Upravnog vijeća:

Hermina Jelić

Scroll to Top