Natječaj za radno mjesto – STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG – m/ž

GRAD IVANEC

DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“

I V A N E C

Klasa: 112-06/18-01/01

Urbroj: 2186/012-07-18-03

Ivanec, 14.6.2018. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta i odluke Upravnog vijeća ,Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG – m/ž

  • 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

do 31.12.2018.godine – rad u vrtiću u Ivancu.

UVJETI:    VSS, Magistar struke -sukladno odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati su dužni priložiti:

– prijavu na natječaj – vlastoručno potpisanu

– životopis

– domovnicu

– dokaz o o stečenoj stručnoj spremi – diplomu

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Čl. 32.

Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih

suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)

– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko

osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju

(ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (ne

starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu

izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci sukladno

članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju

(ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – za traženo radno mjesto

– Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te je dokazati kako je istima utvrđeno. Osobe iz članka 35.stavak 1. alineja 1-5 u vezi sa stavkom 19.odnosno 20. istog članka Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13), uz ostale, trebaju priložiti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (akt o prestanku radnog odnosa: odluku o otkazu ugovora o radu, sporazum o prestanku ugovora o radu, obavijest o prestanku ugovora o radu i sl.), a kao dokaz nezaposlenosti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene preslike dostaviti prije donošenja odluke o izboru.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (http://vrtic-ivancice.hr) i traje 8 dana od dana objave.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici,  neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, s naznakom „Ntjetčaj-psiholog“.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042 782-328 ili elektroničkom poštom na mail:

info@vrtic-ivancice.hr

Ravnatelj:

Milena Golubić

Scroll to Top