Natječaj za radno mjesto: Stručni suradnik – psiholog – m/ž

Natječaj za radno mjesto: Stručni suradnik – psiholog – m/ž

-1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, od 1.1.2019. godine – rad u vrtiću u Ivancu.

UVJETI:    VSS,  Magistar struke -sukladno odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati su dužni priložiti:

– prijavu na natječaj – vlastoručno potpisanu

– životopis

– domovnicu

– dokaz o o stečenoj stručnoj spremi – diplomu

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Čl. 32.  Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)

– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupa sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – za traženo radno mjesto

 

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene preslike dostaviti prije donošenja odluke o izboru.

 

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju  svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Vrtića.

Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Vrtića, web stranci Vrtića, te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (http://vrtic-ivancice.hr) i traje 8 dana od dana objave.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici,  neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, s naznakom „Ntjetčaj-psiholog“.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042 782-328 ili elektroničkom poštom na mail:

info@vrtic-ivancice.hr

 

Predsjednik Upravnog vijeć

Hermina Jelić

 

Puni tekst i uvjete natječaja možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Natječaj za radno mjesto: Stručni suradnik – psiholog – m/ž

Scroll to Top