N A T J E Č A J – zapošljavanje u vrtiću

Otvorena radna mjesta u našem vrtiću: 5 odgojitelja i 2 pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju.

Preuzmite natječaj u PDF-u formatu klikom na poveznicu: NATJEČAJ – pdf

1. odgojitelja/-ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (8 sati dnevno, 40 sati tjedno) od 01.09.2023. godine, za rad u redovitom 10-satnom programu vrtića u Vrtiću u Ivancu – 3 izvršitelja/-ice,

2. odgojitelja/-ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (8 sati dnevno, 40 sati tjedno) od 01.09.2023. godine, za rad u redovitom 10-satnom programu vrtića u Podružnici Radovan – 1 izvršitelj/-ica,

3. odgojitelja/-ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (8 sati dnevno, 40 sati tjedno) od 02.10.2023. godine do 31.05.2024. godine, za rad u kraćim programima Vrtića (program predškole i opće igraonice) – 1 izvršitelj/-ica,

4. pomoćnika/-ice za djecu s teškoćama u razvoju na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (8 sati dnevno, 40 sati tjedno) od 01.09.2023. godine do prestanka pohađanja Vrtića djeteta kojemu pomaže, za rad u Vrtiću u Ivancu – 1 izvršitelj/-ica te

5. pomoćnika/-ice za djecu s teškoćama u razvoju na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (4 sata dnevno, 20 sati tjedno) od 01.09.2023. godine do prestanka pohađanja Vrtića djeteta kojemu pomaže, za rad u Vrtiću u Ivancu – 1 izvršitelj/-ica.

            UVJETI:

– za radna mjesta pod 1.-3. –

– sukladno člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22, u daljnjem tekstu: ZPOO), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97) te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Dječjem vrtiću Ivančice Ivanec (KLASA: 011-02/22-01/01, URBROJ: 2186-12-4-04-22-04 od 15.12.2022. godine, KLASA: 011-03/23-02/01, URBROJ: 2186-12-4-02-23-04 od 15.03.2023. godine te KLASA: 011-03/23-02/01, URBROJ: 2186-12-4-02-23-06 od 30.03.2023. godine – pročišćeni tekst);

– za radna mjesta pod 4.-5. –

– sukladno člancima 24a. i 25. ZPOO te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Dječjem vrtiću Ivančice Ivanec (KLASA: 011-02/22-01/01, URBROJ: 2186-12-4-04-22-04 od 15.12.2022. godine, KLASA: 011-03/23-02/01, URBROJ: 2186-12-4-02-23-04 od 15.03.2023. godine te KLASA: 011-03/23-02/01, URBROJ: 2186-12-4-02-23-06 od 30.03.2023. godine – pročišćeni tekst), uz napomenu kako se uvjet iz članka 24a. stavka 3. točke b) ZPOO-a (koji se odnosi na završeno osposobljavanje i stečenu djelomičnu kvalifikaciju) u ovom natječaju ne traži, budući da poseban pravilnik kojim se regulira, među inim, način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju, još uvijek nije donesen od strane nadležnog ministra, stoga trenutno nijedan kandidat na tržištu rada nema završeno osposobljavanje, a samim time niti stečenu djelomičnu kvalifikaciju za pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju u vrtiću.

Kandidati/-kinje na natječaj dužni su priložiti:

– prijavu na natječaj – vlastoručno potpisanu,

– životopis,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma odnosno svjedodžba i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature ili druga odgovarajuća isprava),

– dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz kataloga kaznenih djela navedenog u članku 25. stavku 1. ZPOO, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neki od prekršaja navedenih u članku 25. stavku 3. ZPOO, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,

– potvrdu nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad da kandidatu nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 10. ZPOO, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja.

Posebne napomene:

– po donošenju odluke o izboru kandidata/-kinje, a prije početka rada, izabrani/-a kandidat/-kinja biti će dužan/a dostaviti odnosno pribaviti uvjerenje medicine rada o radnoj sposobnosti za poslove odgojitelja/-ice odnosno pomoćnika/-ice za djecu s teškoćama u razvoju. Nedostavljanje odnosno nepribavljanje spomenutog uvjerenja smatra se odustankom kandidata/-kinje od natječaja;

– radi zaštite djeteta, uvjet iz članka 24a. stavka 3. točke c) ZPOO-a (da kandidat/-kinja nije roditelj niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora) za radna mjesta pod 4.-5. (pomoćnik/-ica za dijete s teškoćama u razvoju) provjeriti će se prilikom obavljanja razgovora sa svakim pojedinim kandidatom/-kinjom.

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama. Dostavljena dokumentacija kandidatima se vraća na njihov zahtjev.

Izabrani kandidat/kandidatkinja dužan je izvornike ili ovjerene preslike dostaviti po donošenju odluke o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom kandidata/-kinje od prijave na natječaj.

U skladu s odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu da Dječji vrtić Ivančice Ivanec može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka i odabira kandidata/kandidatkinje za zapošljavanje, sve sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Službeni list Europske unije broj L119) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) te da se njihovo ime i prezime, ukoliko budu odabrani za zaposlenje, objavi na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića, kao i da se o ishodu natječaja obavijeste svi kandidati/kandidatkinje prijavljeni na natječaj.

           Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti  dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, uz napomenu da prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima.

           Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu traženu dokumentaciju koja se odnosi na uvjete iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se pozivaju na davanje prednosti pri zapošljavanju, dužni su priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja –

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

           Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu traženu dokumentaciju koja se odnosi na uvjete iz natječaja te dokaze koji se odnose na ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja –

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

            Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim sve tražene dokumentacije koja se odnosi na uvjete iz natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka, sporazum i sl.).

            Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20, u daljnjem tekstu: ZPRZOI) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim sve tražene dokumentacije koja se odnosi na uvjete iz natječaja, priložiti i dokaz o invaliditetu (dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. ZRPZOI) te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka, sporazum i sl.).

Vrednovanje kandidata provesti će se razgovorom (intervjuom). Vrijeme i raspored razgovora te popis kandidata biti će objavljen na mrežnoj stranici vrtića (http://vrtic-ivancice.hr).

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na web stranici vrtića (http://vrtic-ivancice.hr) u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o izboru kandidata/kinje. 

            Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (http://vrtic-ivancice.hr) i traje 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

            Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja, isključivo osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Dječji vrtić Ivančice Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, s naznakom „Za natječaj – odgojitelj/odgojiteljica” ili „Za natječaj – pomoćnik/pomoćnica za djecu s teškoćama u razvoju“. Nepravovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu vlastoručno potpisane te prijave koje nisu podnesene na način određen ovim natječajem neće se uzimati u razmatranje.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042/202-118 ili 042/782-328 ili elektroničkom poštom na mail: info@vrtic-ivancice.hr

 

Ravnateljica:

Milena Golubić

Scroll to Top